TALENT STAFF

달란트 섬김이 (선한 영향력을 주는 사람들 )

Light shining the world


                                                                                                                                           김현주 (아나운서,리포터   / 달란트 이야기 MC)

                                                                                                                                           임나경 (가수 ,모델, 배우   /  달란트 탐방 MC)

                                                                                                                                           정세미 (아나운서  , 작가   /  달란트 북콘서트 MC)

                                                                                                                                           최호린 (성악가,CCM가수 /   달란트콘서트)

                                                                                                                                           현영애 (교수, 아이노스합창단 / 달란트콘서트)

                                                                                                                                           박상준 (지도목사, 작가, 상담가)

                                                                                                                                           김장기 (행정학박사, 작가, 대외협력)

                                                                                                                                           박효재 (운영자 대표 , 기획, 섭외, 홍보)